facebook

ממה נובעים הקשיים בפירעון המשכנתא?

גורמים רבים יכולים להשפיע על יכולתכם לעמוד בהחזרי המשכנתא. חלק מהגורמים נובעים מההתנהלות הכלכלית שלכם וחלק אינם תלויים בכם והם תוצר של שינויים במשק. מחקר שנערך על ידי ד"ר גילת בן שטרית ופרופ' נעמי כרמון בהזמנת משרד הבינוי והשיכון מצביע על חמישה גורמים מרכזיים המשפיעים על כשלים בפירעון המשכנתא.  להלן חמשת הגורמים:

1. שינויים משקיים בארץ: שינויים בכלכלה כגון אבטלה כמו גם ריבוי עובדים בעבודת קצרות מועד בשכר נמוך משפיעים על יכולת ההחזרים של הלווים. המשכנתאות שמעניקים המוסדות הפיננסים מאפשרות להם לרדת למכסי הלווה במידה ואין פירעון מלא של ההלוואה וזאת גם במקרים שערך הנכס ירד והא נמוך מהחלק של הלוואה שנותר לפדות. במקרים אלו גם לארח מכירת הנכס או שעבודו לבנק, הלווה נשאר חייב כסף. מקרים אלו נפוצים בקרב לווים שלקחו משכנתא עם שיעור מימון גבוה.

2. עליית מחירי הנדל"ן ומדיניות השיכון הישראלית: מחד המדיניות בישראל מעודדת רכישת דירה ומאידך המחירים ביחס לשכר העובדה לא מאפשרים לאנשים רבים לרכוש דירה ולקחת משכנתא בתנאים ריאליים.

בישראל גם אנשים בעלי השתכרות נמוכה ומוגבלת רוכשים דירה ונכנסים להתחייבויות כלכליות שלא תמיד הם יכולים לעמוד בהם. ביחס למדינות אחרות אחוז רוכשי הדירות בקרב אוכלוסיות חלשות כלכלית גבהה מאוד בישראל. כמו כן, העדר חלופות ופתרונות דיור  כגון דיור ארוך טווח בשכירות, שכירות חודשית שהעלות  נמוכה מהחזר חודשי של משכנתא.

3.  הבנקים בישראל מחויבים על פי התיקון לחוק הערבות, למצות את כל האפשרויות לגבות את הכסף מהלווה לפני פניה לערבים.

4. מידע חלקי ולא מדויק שמסופק על ידי הבנקים למשכנתאות: יועצי המשכנתאות בבנקים למשכנתאות מעניקים מידע שמרת את האינטרס של הבנק וכך לווים רבים בוחרים במסלולי משכנתא שאינם מתאימים להם.

5. חוסר הבנה בלקיחת משכנתא מצד הלווים: לווים רבים אינם לוקחים בחשבון התרחשויות עתידיות כמו גם התנהלות כלכלית לא נכונה.  המחקר שהתבסס בין היתר על ראיונות עם לווים שלא עמדו בהסדרי התשלומים הצביע על מגמה ברורה בה הלווים התחייבו בידיעת הבנק ואף בעידודו לקחת הלוואה שלא סביר היה שיעמדו בה מלכתחילה. סעיף זה לבדו מעיד על החשיבות הרבה בייעוץ משכנתאות בלתי תלוי ואובייקטיבי.

למחקר, לחץ כאן

מלאו את הפרטים וקבלו הצעה שתחסוך לכם כסף זמן והרבה:

עיצוב, מיתוג וצילום אלמוג דביר