facebook

המילון השלם למשכנתא

אחוז מימון- אחוזי המימון מתייחסים לגובה ההלוואה (המימון) שהבנק מעניק מתוך שווי הנכס. החלק היחסי של עלות הנכס שהבנק מעניק ללווה.  אחוז המימון המקסימאלי שהבנקים נוהגים להעניק עומד על כ-70%. כלומר, הרוכש צריך להשיג ממקורות מימון עצמאיים לפחות 30% מערך הנכס. אין מימון מלא של הנכס על ידי הבנקים.

אינפלציה- מושג כלכלי שמתאר מצב בשוק מסוים או במדינה של עליית מחירים שאינה טובה למשק. האינפלציה מביאה פיחות בערך המטבע. (יכולת הרכישה קטן שכן באותו סכום אנו יכולים לרכוש פחות.)

אישור הלוואה - קבלת הלוואה מחייבת אישור הלוואה מגורם בבנק שמוסמך להעניק אישור זה.על מנת שהבנק יעניק אישור להלוואה יש לעמוד בתנאים מסוימים ולהמציא את האישורים המתאימים.

אישור עקרוני- אישור ראשוני בלתי מחייב מצד הבנק להענקת הלוואה לאחר שהנכס ונתוני ההכנסות של הלווים נבדקו. הלווה אינו מחויב לקחת את ההלוואה. תוקפו של האישור הוא עד 12 ימים בהם ניתן לממש את האישור ולהמשיך בתהליך או לסיימו.

אישור זכויות במקרקעין - מנהל מקרקששעי ישראל, לשכת רישום המקרקעין או חברה משכנת מנפקים מסמך שמציין את הזכויות לגבי הנכס: מי בעלי הנכס, האם הוא משועבד או מעוקל וכולי.

בטוחה- נכס המשועבד לבנק עד לפירעון ההלוואה. במידה והללוה אינו עומד בהתחייבויות שלו יכול הבנק לממש את הנכס.

ביטוח משכנתא- ביטוח משכנתא מורכבת מביטוח חיים וביטוח מבנה. ביטוח חיים נועד להבטיח את פירעון ההלוואה במקרה וחלילה הלווה נפטר. ביטוח מבנה נועד להבטיח את פירעון ההלוואה במקרה של נזק למבנה.

בולט-(בלון) בהלוואה מסוג זה הלווה משלם את הריבית בלבד לתקופה מסוימת בעוד את תשלומי הקרן והפרשי ההצמדה מתחילים לשלם בתום תקופת ההלוואה. הלוואה זו נועדה עבור לווים שעתידים לקבל  סכום כסף גדול כמו פנסיה, קרן השתלמות וכולי.

בנייה נמוכה – בניה זו מתייחסת למבנים שאינם בנויים לגובה. קרי, בנייה רווייה. בנייה רוויה הוגדרה בחוק כנכס הרשום בהווה או ירשם בעתיד כבית משותף.

בעל זכויות – על פי חוק המקרקעין בישראל נקבעים הזכויות על הקרקע. בעל הזכויות הוא בעל זכויות חכירה, זכויות להשכיר או למכור את הקרקע.

גוש/חלקה – מספר המזהה נכס במקרקעין. לכל נכס במדינה יש קוד מזהה. כל גוש מחולק לחלקות וחלקות למגרשים ולתת חלקות.

גרייס מלא – דחיית כל ההחזרים (קרן, ריבית, הצמדה) עד לסיום תקופה הנקובה בהסכם ההלוואה.

גרירת משכנתא – מתארת תהליך שבו שהבנק מאשר ללווה להחליף את הנכס המשועבד לבנק כבטוחה בנכס אחר.

דמי היוון – שקלול של סך כל התשלומים העתידיים למינהל מקרקעי ישראל עד לסיום תקופת החכירה בתשלום אחד מראש.

הוראת קבע, הרשאה לחיוב חשבון– הרשאה שנותן בעל החשבון לבנק שלו להעביר כסף מחשבונו לצד ג' על פי הוראות המוטב.

היוון – פעולה המתרגמת תשלומים או תקבולים עתידיים לערך שלהם בהווה.

הכנסה כוללת – סך הכנסותיו של אדם ממכל מקורותיו (משכורת, דמי, שכירות, מעסק)

הלוואה משלימה –הלוואה פרטית מכספי הבנק לשם רכישת דירה. בדרך כלל ניתנת לזכאי משרד השיכון שמקבלים תנאי החזר נוחים מטעם המדינה באמצעות הבנקים למשכנתאות.

הלוואת בלון- בהלוואה מסוג זה הלווה משלם את הריבית בלבד לתקופה מסוימת בעוד את תשלומי הקרן והפרשי ההצמדה מתחילים לשלם בתום תקופת ההלוואה. הלוואה זו נועדה עבור לווים שעתידים לקבל  סכום כסף גדול כמו פנסיה, קרן השתלמות וכולי.

הלוואת גישור – הלוואה שמטרתה לסייע במצבי ביניים כאשר לוווה עומד לקבל סכום כסף מסוים אך עד שיקבלו נזקק להלוואה. ההלוואה מטרתה לגשר בין המצב הקיים למצב העתידי, בין שני המועדים. לדוגמא:רכישת דירה חדשה בטרם נמכרה הדירה הישנה מאפשרת מימון מיידי עד המכירה של הדירה הישנה.

הלוואת פרייים – הלוואה שמבוססת על ריבית הפריים במשק. ריבית הפריים מהווה השער הבסיסי והנמוך  לקביעת שערי הריביות האחרות במשק המחושבים בפיקדונות בריבית משתנה בהתאם לשינויי הריבית שנעשים על ידי בנק ישראל.

הסכם חכירה- בהסכם זה מבקש החוכר זכות להשתמש בנכס מסוים לתקופה ארוכה. זהו חוזה שכירות שכאשר הבעלות על הקרקע נשארת בידי המדינה.

הסכם פיתוח – הסכם שמונפק על ידי מינהל מקרקעי ישראל ומעניק לצד שני את הזכות לבנות ולפתח מבנה בפרק זמן קצוב על קרקע המנוהלת על ידי המינהל.

הערת אזהרה – הערת אזהרה נרשמת במשרד המקרקעין ובה מפורט הוראות לבעל המקרקעין או לבעל זכות במקרקעין באשר לעסקות שמותר לו לעשות בנכס. מיועדת למי שמתעניין בנכס מסוים האם בעל הנכס יכול לבצע עסקה בנכס כגון מכירה.

החזר חודשי- החזר שמשולם חודש בחודשו על ידי הלווה. מספר חודשי ההחזר נקבעים בחוזה ההלוואה.

הצמדה למדד – משכנתא שצמודה למדד המחירים לצרכן. הצמדה זו נועדה להתאים את הערך הנומינלי של ההחזרים החודשיים לשינויים ברמת המחירים. מדד המחירים לצרכן מפורסם על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ב-15 לחודש ומשקף את השינויים במחירים.

הפרשי הצמדה על המשכנתא-

זכאי משרד השיכון- מגזרים שונים באוכלוסייה כגון אמהות חד הוריות, עולים חדשים, זוגות צעירים ועוד זכאים להטבות שונות בהתאם לקריטריונים שנקבעים על ידי מדינת ישראל ומשרד האוצר.

חישוב סכום הזכאות – חישוב סכום הזכאות לקבלת משכנתא הוא אחד מהשלבים הראשונים שנדרשים כדי להעריך איזה נכס ניתן לרכוש, מה תהיה תקופת ההחזר וכולי.

חברה משכנת- חברה ציבורית הפועלת באישורו של משרד הבינוי והשיכון. חברה זו מקבלת אישור לנהל זכויות רישום נכסים מעת החכירה ועד לרישום בלשכת מרשם המקרקעין (טאבו).

חכירה – שכירות של נכס מהמדינה לתקופה ארוכה (5- עד 25 שנים)

טאבו – לשכה לרישום מקרקעין הפועלת מכוחו של חוק המקרקעין. תפקידה של הלשכה לרשום זכויות בטאבו, עסקאות הנעשות בהן, צווים ופסקי דין בענייני מקרקעין, הערות אזהרה, עיקולים ועוד. רישמוי הפנקסים במקרקעין פתוחים לעיון לציבור הרחב.

טבלאות זכאות- טבלה המפורסמת על ידי משרד הבינוי והשיכון שמפרטת את כל תוכניות הסיוע בדיור של המדינה. הטבלאות מחולקות על פי אוכלוסיה.

ייפוי כוח נוטריוני- מסמך הנחתם בנוכחות של נוטריון שמאשר את החתימות של מיופי הכוח. יפוי הכוח ניתן לבנק לשם ביצוע פעולות שונות הכוללות רישום נכס, רישום משכון או משכנתא לטובת הבנק.

לוח שפיצר- לוח שמשמש לחישובי החזרי הלוואות. חישוב הלוח מתבססים על שיטת ריבית דריבית כאשר בתחילת ההחזרים על ההלוואה, מושלמת הריבית ורק לאחר מחצית מהתקופה מתחילם לשלם על הקרן עצמה.

ליבור (ריבית ליבור)

London Interbank Offered Rate

הינה ריבית שמפורסמת על ידי ארגון הבנקים הבריטי ומחושבת באמצעות סקר שנערך על ידי איגוד הבנקאים הבריטי על בסיס יומי בקרב בנקים גדולים לגבי הלוואות הניתנות לטווח קצר. חישוב הריבית מתעלם מארבע העלויות הגבוהות ביותר ומארבע העלויות הנמוכות ביותר  ומתבסס על ממוצע של שמונה האמצעיות.

לוח תשלומים – בהסכם ההלוואה מצוין לוח התשלומים, תקופת ההלוואה, סכומי הפרעון של הקרן והריבית בעת חתימת ההסכם.

מדד מחירים לצרכן-  מדד המחירים לצרכן מפורסם על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ב-15 לחודש ומשקף את השינויים במחירים.

מיחזור משכנתא- מחזור משכנתא הינו פרוצדורה בה מחליפים את ההלוואה הקיימת, או ליתר דיוק את יתרת החוב הקיימת , בהלוואה חדשה במסלול חדש עם תנאים משופרים הכוללים ריבית חדשה. מחזור המשכנתא יכול להיעשות בכל אחד מהבנקים שמעניקים משכנתא. חשוב לדעת כי אנו לא מחויבים למחזר בבנק שנתן לנו את ההלוואה המקורית.

משכון – הלווה משעבד את הנכס לטובת הבנק כבטוחה להלוואה שהוא מקבל מהבנק.

מס רכישה – מס המוטל על מי שרוכש זכות במקרקעין ומשולם בזמן הרכישה לאוצר המדינה.

מס שבח – מס המוטל על רווחים שמקורם בעליית ערך הנכס בין זמן הקנייה לזמן המכירה. על בעל המקרקעין לשלם את המס בעת המכירה.

משכנתא- על מנת לקבל הלוואת משכנתא, הנכס הנרכש משועבד כבטוחה לטובת הבנק עד פרעון מלא של ההלוואה.

משכנתא בדרגה שנייה- משכנתא נוספת שרשומה על אותו נכס לטובת גורם אחר. אם ימומש הנכס יקבל בעל המשכנתא בדרגה הראשונה את כל הסכום שבעל החוב חייב לו, מתוך כספי המימוש ורק לאחריו, מתוך הסכום שנותר, יקבל בעל משכנתא מדרגה שנייה את שמגיע לו.

מק"מ- מלוה קצר מועד. סוג של איגרת חוב ממשלתית שמונפקת על יד בנק ישראל.

משכנתא לא צמודה בריבית קבועה- משכנתא שהרבית והקרן אינן צמודות למדד המחירים לצרכן. כמו כן, הריבית נשארת קובעה לאורך כל תקופת ההלוואה. הריבית מושפעת מריבית הפריים.

משכנתא צמודה בריבית משתנה – משכנתא שצמודה למדד המחירים לצרכן והריבית בה משתנה לאורך כל תקופת ההלוואה בהתאם לריבית במשק.

משכנתא הפוכה- משכנתא הפוכה הינה משכנתא ייעודית שמיועדת לבני גיל הזהב שיש בבעלותם רכוש. הרעיון במשכנתא הפוכה הוא למנף את הנכס כדי ליצור הכנסות ועדיין להתגורר בו. ישנה אפשרות למשכנתא הפוכה גם עם מעבר לבית אבות או למקום מגורים אחר.

נכס מניב- נכס שמטרת רכישתו היא השקעה ולא למגורים עצמיים.

סילוק מוקדם של ההלוואה – פירעון ההלוואה במלואה בטרם המועד הנקוב.

עמלת פתיחת תיק – עמלה חד פעמית עבור פתיחת תיק משכנתאות. בדרך כלל כאחוז מסויים מסכום ההלוואה ולא פחות ממינימום מוגדר בתעריפון.

ערבים- התחייבות של אדם אחר לקיום התחייבויות של אדם אחר. ערבים משמשים בטוחה נוספת במקרה של אי פרעון ההלוואה.

פרי פאסו- משמעות הביטוי "דרגה שווה". מתאר מצב של החזרת חובות למספר נושים. (כאשר הנכס משועבד ליותר מבנק אחד)

פרצלציה חלוקה- כלי משפטי  לחלוקה של קרקע שמעמדה טרם הוסדר.

ריבית פיגורים- ריבית בגין תשלומים שלא שולמו במועדם

ריבית פריים – ריבית בסיסית המפורסמת על ידי בנק ישראל בתוספת המרווח שמקובת על ידי המערכת הבנקאית בישראל.

ריבית אפקטיבית- שיעור בריבית שהלווה משלם לבנק בפועל.

ריבית נומינלית- ריבית נומינלית או ריבית נקבוה היא הרבית המצוינת בחוזה או בפיקדון. ריבית זו אינה משקפת את השינויים במדד ולכן במועדי החיובים בדרך הכלל הריבית שנשלם תהיה גובהה יותר מהריבית הנקובה.

ריבית קבועה לא צמודה- הלוואה שהחזריה קבועים ואינה צמודה למדד המחירים לצרכן.

שטר משכנתא – מסמך היוצר את שעבוד המקרקעין.

שטר מכר- רשם המקרקעין מנפיק שטר זה המעיד על העברת זכויות במקרקעין מאדם לאדם בתמורה או שלא בתמורה.  החתימה על השטר צריכה להיעשות במעמד פקיד לשכת רישום קרקעות או עורך דין לשם אימות פרטי החותמים.

שמאות מקרקעין- מקצוע שעוסק בהכרת שווים של נכסים. הערך יכול להשתנות בהתאם לשינויים בשוק לדוגמא הדרישה  לדירות באזור של הנכס.

תעודת זכאות – משרד הבינוי והשיכון מנפיק תעודת זכאות שמקנה לבעליה קבלת הלוואה מוכוונת או סיוע בשכר דירה.

מלאו את הפרטים וקבלו הצעה שתחסוך לכם כסף זמן והרבה:

עיצוב, מיתוג וצילום אלמוג דביר